Menu Close

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE
Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty
tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.


1. Rekisterinpitäjä
Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on JM Control Oy. Yritys vastaa siitä, että
henkilötietojasi käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.


2. Yhteystiedot
Rekisterinpitäjä: JM Control Oy
Osoite: Ilveskaari 27, 01900 Nurmijärvi
Puhelin: 050 918 1217
Sähköposti: markku.pietikainen@jmcontrol.fi
Yhteyshenkilö: Markku Pietikäinen
Y-tunnus: 2541669-4


3. Rekisterin nimi
JM Control Oy:n asiakasrekisteri (”Asiakasrekisteri”).


Yleistä henkilötietojen käsittelystä
Siltä osin kuin Asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita
kulloinkin voimassaolevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon
käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Tässä asiakirjassa
kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat, sekä
rekisteröidyn oikeudet.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu, joka perustuu osapuolten väliseen asialliseen
yhteyteen, sopimukseen tai henkilön itsensä antamaan suostumukseen ja lakisääteisten velvoitteiden
noudattamiseksi sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset, mikäli rekisteröity on antanut suostumuksensa
tällaiseen käsittelyyn.


5. Käsiteltävät henkilötiedot
Henkilöistä kerättävien tietojen käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta.
Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia tietoja:
Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot;
Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
Rekisteröidyn kotipaikka;
Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
Rekisteröidyn puhelinnumero;
Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot;
Yrityksen nimi ja yhteystiedot;
Muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot suostumuksen perusteella.


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista ja
asiakassuhteen hoitamista varten. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka
olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme, esimerkiksi asiakkuus;
syntyvät verkkosivulla vierailun yhteydessä;
saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa.

7. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yrityksen järjestelmään, johon on rajattu
pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä
henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalinen aineisto säilytetään
erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen lukituissa toimitiloissa.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja asiakastietojen käyttöä valvotaan.
 

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Rekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille paitsi toimivaltaisen
viranomaisen esittämän tietopyynnön niin edellyttäessä lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Voimme
luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille vain rekisteröidyn suostumuksella osapuolille, joita suostumus
koskee. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmän ulkoistamisen yhteydessä henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös rekisterinpitäjän alihankkijoiden toimesta, mutta tällöin vain rekisterinpitäjän lukuun.

 

9. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 

10. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja,
on voimassa tai asiakkaan yhteyshenkilö vaihtuu toistaiseksi. Henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun
henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien
toteuttamiseksi.
Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yrityksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

 

11. Profilointi
Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin
tahansa:
saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista;
peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen
käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yrityksen oikeutettu etu;
saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yritykselle, yritys käsittelee
kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan
automaattisesti; ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen
yhteydenotot-kohdan mukaisesti.13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka
sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

14. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Markku Pietikäiselle osoitteeseen markku.pietikainen@jmcontrol.fi.
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
JM Control Oy
Markku Pietikäinen
Ilveskaari 27
01900 Nurmijärvi
Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön
käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
JM Control Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää
vastaamisaikaa.


15. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 18.11.2022.